Fazer Pro yritysverkkokauppa - Yleiset tuotteiden toimitusehdot

 1. Yleistä

Näitä yleisiä Tuotteiden toimitusehtoja (jäljempänä ”Yleiset Ehdot”) sovelletaan kaikkiin Oy Karl Fazer Ab:n tai sen tytäryhtiön (”Fazer”) tekemiin Fazer Pro Verkkokaupan toimituksiin Asiakkaille. Verkkokaupassa on näitä Yleisiä Ehtoja tarkentavia ohjeita. Verkkokauppa on ensisijaisesti tarkoitettu yritys- ja yhdistysasiakkaille, joilla on y-tunnus.

Näitä Yleisiä Ehtoja ei sovelleta Fazerin ja Asiakkaan välisiin Verkkokauppatoimituksiin silloin, kun Fazerin ja Asiakkaan välillä on kirjallisesti sovittu ja voimassa oleva erillinen Sopimus Tuotteiden toimitusta koskien, jolloin Sopimusta sovelletaan osapuolten välillä.

 1. Määritelmät

Näissä Yleisisissä Ehdoissa ja Sopimuksessa käytetään seuraavia määritelmiä:

”Asiakas” tarkoittaa Fazerin sopimusosapuolta, joka tilaa tuotteita Verkkokaupasta tai joka on tehnyt Fazerin kanssa erillisen kirjallisen Sopimuksen Tuotteiden toimittamisesta.

”Sopimus” tarkoittaa Tuotteiden toimituksia koskevaa erillistä kirjallista Sopimusta Asiakkaan ja Fazerin välillä.

Toimitusalue” tarkoittaa Euroopan Unionia (EU).

”Tuotteet” tarkoittaa kaikkia Fazerin Asiakkaalle Verkkokaupan kautta toimittamia tuotteita, jotka Asiakas Verkkokaupasta tilaa.

Verkkokauppa” tarkoittaa Fazer Pro  yritysverkkokauppaa osoitteessa fazerpro.fazer.com

Yrityslahja” tarkoittaa Tuotetta, joka tilataan erillisen Yrityslahjaportaalin kautta Verkkokaupassa.

 1. Asiakkaan vakuutukset

Asiakas vakuuttaa, että:

 • sillä on oikeus tilata Tuotteita Verkkokaupasta, eivätkä sen sopimusvelvoitteet loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia;
 • se noudattaa kaikkia sen toimintaa koskevia pakottavia säädöksiä ja määräyksiä, erityisesti siltä osin, kun ne koskevat terveyttä, ympäristöä ja työturvallisuutta;
 • sillä on vastuuvakuutus, joka kattaa asianmukaisesti mahdolliset Tuotteisiin liittyvät ja muut vastuut kolmansia osapuolia kohtaan;
 • Tuotteiden varastointiin käytettävät tilat ja välineet ovat lainmukaisia. Lisäksi ne ovat ominaisuuksiltaan sellaisia, että Tuotteita voidaan säilyttää turvallisesti ja asianmukaisesti, sekä ne soveltuvat elintarvikkeiden asianmukaiseen säilytykseen (esimerkiksi hygienian, kosteuden, lämpötilan ja hajuttomuuden osalta).
 • vahingoittuneita, vanhentuneita ja/tai pilaantuneita Tuotteita ei laiteta myyntiin tai käytetä muuten tavalla, jolla saattaisi olla epäsuotuisa vaikutus Fazerin maineeseen tai joka saattaisi vaarantaa loppuasiakkaiden turvallisuuden.
 1. Itsenäiset osapuolet

Asiakas ostaa ja myy Tuotteita omissa nimissään ja itsensä puolesta ja lukuun. Asiakkaan liiketoimet kolmansien osapuolien kanssa tapahtuvat täysin Asiakkaan omalla riskillä ja omissa nimissä itsenäisenä yrittäjänä ilman valtuutusta toimia Fazerin nimissä tai puolesta.

 1. Tilaukset ja toimitus

5.1 Tilaukset Verkkokaupasta sitovat Fazeria vain, jos ne on kirjallisesti erikseen vahvistettu.

5.2 Arvioitu toimitusaika ilmoitetaan tilausvahvistuksen yhteydessä. Arvio ei sido Fazeria. Fazer pyrkii parhaansa mukaan arvioituun toimitusaikaan Tuotteiden osalta mutta ei vastaa viivästyksistä. Mikäli toimitus viivästyy olennaisesti arvioidusta, on Asiakkaalla oikeus purkaa tilaus. Tuotteet toimitetaan Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Asiakas vastaa toimitusosoitteen oikeellisuudesta. Tuotteita voi tilata yhteen tai useampaan toimitusosoitteeseen. Toimitusmaksut lisätään Asiakkaan laskulle toteutuman mukaan.

5.3 Fazer pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä tilausta esimerkiksi siinä tapauksessa, että Fazerin on syytä epäillä Asiakkaan maksukykyä. Fazer voi käyttää tätä oikeutta myös tilausvahvistuksen toimittamisen jälkeen. Fazer pyrkii kuitenkin ilmoittamaan Asiakkaalle mahdollisimman pian siinä tapauksessa, että Fazer hylkää tilauksen.

5.4 Asiakas ei saa peruuttaa tilauksia, jotka Fazer on vahvistanut, ellei peruutukselle ole Fazerin kirjallista suostumusta ja edellyttäen, että Asiakas korvaa Fazerille kaikki peruutettuihin tilauksiin liittyvät kulut.

5.5 Fazer pidättää omistusoikeuden Tuotteisiin, kunnes koko maksu on suoritettu.

5.6 Mikään näissä Yleisissä Ehdoissa tai Sopimuksessa ei estä Fazeria lopettamasta minkään Tuotteiden valmistamista tai poistamasta Tuotteita Verkkokaupasta.

 1. Hinnat ja maksu

6.1 Tuotteiden kulloinkin voimassa olevat hinnat näkyvät Verkkokaupan sivuilla. Fazer pidättää oikeuden muuttaa Tuotteiden hintoja. Hinnat eivät sisällä toimituskuluja eikä arvonlisäveroa, vaan toimituskulut ja arvonlisävero lisätään hintaan laskulle. Mikäli arvonlisäverokantaa muutetaan lainsäädännön tai viranomaisohjeistuksen mukaisesti, on Fazerilla oikeus muuttaa arvonlisävero vastaamaan muuttunutta verokantaa sen voimaantulopäivästä.

6.2 Kaikki hinnat laskutetaan euroissa, ellei muuta ole sovittu.

6.3 Laskulla maksettaessa maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä.

6.4 Fazerilla on oikeus pidättäytyä Verkkokauppatoimituksista, jos Asiakkaalla on maksamattomia erääntyneitä maksuja. Jos Asiakkaan maksu viivästyy, Fazerilla on muiden oikeuksien lisäksi oikeus veloittaa maksuviivästyksestä korkolain (633/1982) mukaista viivästyskorkoa.

6.5 Jos Asiakkaan maksu viivästyy yli kymmenen (10) päivää Fazerin Asiakkaalle antamasta muistutuksesta, Fazerilla on oikeus lopettaa Verkkokauppatoimitukset Asiakkaalle ja poistaa Asiakkaan Verkkokauppatili sekä irtisanoa Verkkokauppaa koskevat Asiakkaan muut tilaukset päättymään välittömästi.

 1. Tuotetakuut ja Tuotteiden vastaanotto

7.1 Fazer takaa, että toimitetut Tuotteet ovat hyvässä ja myyntikelpoisessa kunnossa Suomessa sovellettavien säädösten mukaisesti. Fazer ei anna eikä Fazerin voida katsoa antaneen muita nimenomaisia tai epäsuoria takuita.

7.2 Asiakkaan on tarkastettava toimitettujen Tuotteiden laatu ja määrä välittömästi toimituksen jälkeen. Valitukset on tehtävä tuoretuotteiden osalta kirjallisesti välittömästi ja muiden Tuotteiden osalta viimeistään 3 päivän kuluessa toimituksesta.

7.3 Jos Fazer hyväksyy valituksen, Fazer harkintansa mukaan joko hyvittää Asiakkaalle kyseessä olevien Tuotteiden hinnan (ostohinta sovellettavien toimitusehtojen mukaisesti) tai korvaa virheelliset Tuotteet uusilla.

7.4 Kaikki virheelliset Tuotteet on tuhottava tai palautettava Fazerille tämän ohjeiden mukaisesti Fazerin harkinnan mukaan ja tämän kustannuksella.

7.5 Asiakkaalla ei ole oikeutta kohdan 7.3 mukaiseen hyvitykseen, kaupan purkuun tai muuhun korvaukseen, mikäli tuotevirhe tai vahinko on aiheutunut Asiakkaasta johtuvasta syystä tai Asiakkaan virheellisestä toiminnasta. Tällaisina syinä tai virheellisenä toimintana voivat olla, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, Tuotteiden väärä käsittely Fazerin ohjeiden vastaisesti, viallisten tuotteiden avaaminen tai mikäli Fazer on toimittanut Tuotteen Asiakkaan ohjeiden mukaisesti osoitteeseen, jonka olosuhteet eivät täytä Tuotteen säilyvyydelle asetettuja suosituksia.

 1. Aineeton omaisuus

8.1 Asiakas on tietoinen ja sitoutuu siihen, että kaikki Fazerin tavaramerkit sekä kaikki Tuotteisiin liittyvät immateriaalioikeudet ovat yksinomaan Fazerin tai lisenssinantajien omaisuutta ja pysyvät niiden yksinomaisena omaisuutena. Fazer ei vastaa siitä, mikäli Fazerin Tuotteet tai niiden yhteydessä esiintyvät immateriaalioikeudet loukkaavat kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Verkkokaupan Toimitusalueen ulkopuolella. 

8.2 Verkkokaupan sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Fazerille tai sen konserniyhtiöille. Sivustolla oleva materiaali (kuten tekstit, kuvat, logot, tavaramerkit ja muu suojattu aineisto) on Fazerin tai sen konserniyhtiöiden omaisuutta. Materiaalien kopioiminen tai käyttö ilman Fazerin lupaa on kielletty.

8.3 Mikäli Fazer on tehnyt Asiakkaan pyynnöstä personoidun tilauksen, Asiakas vakuuttaa, että sen ns. personoitua tuotetta varten toimittama materiaali tai sisältö ei loukkaa hyviä tapoja tai kolmansien oikeuksia. Asiakas vastaa Fazerille kaikista vahingoista, joita Fazerille aiheutuu Asiakkaan toimittamasta materiaalista tai sisällöstä johtuen taikka siitä, että Asiakkaan toimittama aineisto loukkaa hyvää tapaa tai kolmannen oikeuksia. Fazer pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä tai toimittamatta tilausta perustellusta syystä, kuten jos personoitu tilaus on Fazerin mielestä hyvien tapojen tai lain vastainen. 

 1. Yrityslahjat

Tämä kohta 9 soveltuu kaikkiin Asiakkaan tilaamiin Yrityslahjoihin muiden Yleisten Ehtojen lisäksi. Mikäli tässä kohdassa 9 mainitut ehdot eroavat joltain osin Yleisistä Ehdoista, sovelletaan tätä kohtaa 9 ensisijaisesti Yrityslahjojen osalta.

9.1 Yrityslahjojen hinnat esitetään alv 0 % muodossa, jonka jälkeen Asiakkaan tilaukselle lisätään toimituskulut ja arvonlisävero. Toimituskulut muodostuvat valitun toimitustavan mukaan ja tilatut Yrityslahjat ja toimituskulut maksetaan laskulla Yrityslahjan toimituksen jälkeen.

9.2 Tilausta, joka koskee personoituja Yrityslahjoja tai tilaustöitä, ei voi peruuttaa sen jälkeen, kun niiden tuotanto on aloitettu.

9.3 Mikäli Fazer on tehnyt Asiakkaan pyynnöstä personoidun tilauksen, Asiakas vakuuttaa, että sen ns. personoitua Yrityslahjaa varten toimittama materiaali tai sisältö ei loukkaa hyviä tapoja tai kolmansien oikeuksia. Asiakas vastaa Fazerille kaikista vahingoista, joita Fazerille aiheutuu Asiakkaan toimittamasta materiaalista tai sisällöstä johtuen taikka siitä, että aineisto tai materiaali loukkaa hyvää tapaa tai kolmannen oikeuksia. Fazer pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä tai toimittamatta tilausta perustellusta syystä, kuten jos personoitu tilaus on Fazerin mielestä hyvien tapojen vastainen.

9.4 Yrityslahja toimitetaan Asiakkaan ilmoittamaan yrityksen osoitteeseen. Yrityslahjoja voi tilata yhteen tai useampaan toimitusosoitteeseen. Asiakas vastaa toimitusosoitteen oikeellisuudesta.

9.5 Mikäli Yrityslahja toimitetaan postitse Asiakkaan toimittamaan vastaanottajalistaan, Asiakas vastaa toimitusosoitteiden ja yhteystietojen oikeellisuudesta. Fazerilla on oikeus veloittaa pakettien uudelleenlähetyksestä, mikäli Yrityslahjat ovat palautuneet Fazerille sen takia, että pakettia ei ole noudettu noutopisteestä tai toimitetussa vastaanottajalistassa on ollut virheitä.

9.6 Asiakkaan toimittaman vastaanottajalistan tietoja käytetään ainoastaan Yrityslahjojen toimittamiseksi ja sopimuksen täyttämiseksi. Lähetyksen jälkeen tiedot tuhotaan kun palvelu on toteutettu ja kohtuullinen aika on kulunut (noin 1-2kk tilauksesta).

9.7 Asiakkaalla ei ole reklamaatio-oikeutta sellaisen tuotevirheen osalta, joka on johtunut siitä, että Fazer on toimittanut Yrityslahjan Asiakkaan ohjeiden mukaisesti osoitteeseen, jonka olosuhteet eivät täytä tuotteen säilyvyydelle asetettuja suosituksia (esim. tuotteen toimitus postilaatikkoon kesällä). Asiakkaan vastuulla on siten siirtää Yrityslahja pikimmiten toimituksen jälkeen asianmukaisiin säilytystiloihin.

9.8 Fazer toimittaa Yrityslahjat Toimitusalueella seuraaviin maihin: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Suomi, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tshekki, Unkari ja Viro.

9.9 Yrityslahjojen toimitusaika on noin 8-20 arkipäivää riippuen toimitettavasta määrästä ja Yrityslahjan saatavuudesta. Fazer ilmoittaa tilauksen yhteydessä arvioidun toimitusajan. Arvio ei sido Fazeria. Fazer pyrkii parhaansa mukaan arvioituun toimitusaikaan Yrityslahjojen osalta mutta ei vastaa viivästyksistä. Fazer pidättää oikeuden toimitusajan muutoksiin.

9.10 Fazer säilyttää palautuneita Yrityslahjoja varastossa kaksi viikkoa palautumisen jälkeen, jonka jälkeen Yrityslahjat hävitetään ilman erillistä ilmoitusta Asiakkaalle. Tämän jälkeen uudelleentoimitetuista tuotteista Fazerilla on oikeus veloittaa täysi hinta uudelleen.

 1. Tietosuoja ja rekisteröityminen

10.1 Verkkokauppaa käyttävien Asiakkaiden henkilö- ja yritystiedot kerätään ja tallennetaan Fazerin ylläpitämään asiakasrekisteriin. Fazer käsittelee henkilötietoja Fazerin tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietoja kerätään pääasiassa Verkkokaupan toteuttamiseksi sekä Tuotteiden toimittamiseksi.

10.2 Selkeyden vuoksi todettakoon, ettei kumpikaan osapuoli käsittele henkilötietoja osapuolen puolesta käsittelijänä.

10.3 Asiakas rekisteröityy Verkkokaupan käyttäjäksi täyttämällä yhteystietolomakkeen ja valitsemalla itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisteröityminen vaatii yritykseltä y-tunnuksen. 

10.4 Asiakas vastaa Fazerille antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja käyttäjätunnuksen sekä salasanan huolellisesta käytöstä ja säilytyksestä. Käyttäjätunnusta tai salasanaa ei saa luovuttaa edelleen.

10.5 Fazer vahvistaa erikseen rekisteröitymisen. Fazerilla on kuitenkin oikeus evätä rekisteröityminen ja oikeus tarvittaessa sulkea Asiakkaan käyttäjätunnus.

 1. Lahjonnan estäminen ja kauppapakotteet

11.1 Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja, asetuksia, säännöksiä ja sääntöjä, jotka liittyvät lahjonnan ja korruption vastaiseen toimintaan ja pitämään yllä asianmukaisia menettelytapoja, joilla varmistetaan lahjonnan vastaista toimintaa koskevien lakien noudattaminen.

11.2 Asiakas sitoutuu noudattamaan kauppapakotteita, joita ovat asettaneet Yhdistyneet Kansakunnat (YK), Euroopan Union, Yhdysvallat ja ne maat, joiden lakia Asiakas kulloinkin noudattaa.

 1. Ylivoimainen este

Velvoitteiden (pois lukien maksuvelvollisuus) täyttämisen viivästymistä, virhettä tai epäonnistumista ei katsota laiminlyönniksi ja/tai sopimusrikkomukseksi, jos viivästys, virhe tai epäonnistuminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimainen este määritellään Suomen lakien ja oikeuskäytännön mukaisesti.

 1. Vaatimukset ja vahingonkorvaus

13.1 Fazer ei takaa Verkkokaupan häiriötöntä toimintaa. Verkkokauppaa koskevat samat rajoitukset kuin Internetiä yleensä, esimerkiksi käyttäjien yhtäaikaiset yhteydenotot voivat ruuhkauttaa palvelua ja vaikuttaa sen käytettävyyteen. Fazer ei vastaa siitä, jos Asiakkaan tilaus ei tule perille tietoverkon tai tietoliikenneyhteyksien toimimattomuuden vuoksi.

13.2 Kaikki määräysvalta, joka liittyy tuotevastuuta koskevien vaateiden käsittelyyn (mukaan lukien oikeudenkäynnit, kanteet ja sovittelu mutta ei niihin rajoittuen) Tuotteiden osalta, on yksinomaan Fazerilla.  Rajoittamatta sitä, mitä vastuun osalta on kohdassa 8.1. todettu, kaikki määräysvalta, joka liittyy Tuotteisiin tai niiden yhteydessä esiintyviin immateriaalioikeuksiin ja niitä koskevien vaateiden käsittelyyn, on yksinomaan Fazerilla. Jos Fazer ei voi sääntelyyn liittyvistä tai vastaavista syistä osallistua tässä kohdassa 13.2. tarkoitettujen vaateiden käsittelyyn, Asiakas vastaa vaateeseen Fazerin ohjeiden mukaisesti. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Fazerille kaikista Fazeriin vaikuttavista tai Tuotteita tai niiden yhteydessä esiintyviä immateriaalioikeuksia koskevista vaateista viipymättä sen jälkeen, kun ne ovat tulleet Asiakkaan tietoon, ja ryhtymään kaikkiin Fazerin pyytämiin kohtuullisiin toimiin, joiden tarkoituksena on välttää vaade, päästä sopimukseen sen ratkaisusta tai puolustautua sitä vastaan, sekä kaikkiin vaateeseen liittyviin menettelyihin Fazerin kustannuksella, tai mikäli vaatimus ei ole Fazerin vastuulla, omalla kustannuksellaan.

13.3 Asiakas vapauttaa Fazerin kaikista vahingonkorvauksista ja vastuista (mukaan lukien kohtuulliset asianajokulut), jotka aiheutuvat Asiakkaan sopimusrikkomuksesta tai huolimattomuudesta Tuotteiden jakelussa.

 1. Irtisanominen

14.1 Osapuolella on aina oikeus irtisanoa Verkkokauppaa koskeva tili ja tilaus välittömästi, jos (i) toinen osapuoli on rikkonut tai laiminlyönyt mitä tahansa sopimusehtoa eikä ole korjannut rikkomusta tai laiminlyöntiä (jos se on korjattavissa) kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun osapuoli on tehnyt rikkomuksesta tai laiminlyönnistä kirjallisen huomautuksen, (ii) toinen osapuoli ajautuu maksukyvyttömäksi, tai (iii) Tuotteiden valmistusta, markkinointia, myyntiä, vientiä tai tuontia koskevat lait, säännöt, säännökset, säädökset tai käytännöt muuttuvat tavalla, jolla on olennainen vaikutus Fazerin kaupallisiin mahdollisuuksiin jatkaa Verkkokauppaa.

14.2 Fazerilla on aina oikeus irtisanoa Verkkokauppaa koskeva Asiakkaan tili Yleisten Ehtojen kohdan 6 mukaisesti tai välittömästi mikäli Asiakas rikkoo Fazerin immateriaalioikeuksia.

 1. Vastuunrajoitus

15.1 Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten tulon menetyksestä, saamatta jääneestä voitosta, mainetta kohdanneesta vahingosta tai keskeytyksistä liiketoiminnassa.

15.2 Vastuunrajoitusta ei sovelleta sellaiseen vahinkoon, joka on aiheutettu törkeällä tuottamuksella tai tahallisesti, tai toisen osapuolen immateriaalioikeuksia loukkaamalla.

 1. Sopimuksen siirto

Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää Verkkokaupan mukaisia oikeuksia eikä velvollisuuksia ilman toiselta osapuolelta ennalta saatua kirjallista hyväksyntää. Edellä esitetystä poiketen Fazer voi siirtää Asiakkaalle ilmoittamatta Verkkokauppaan liittyvät oikeudet ja velvoitteet samaan konserniin kuuluvalle yhtiölleen.

 1. Voimassaolo

Verkkokauppaa koskeva Asiakkaan tili on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi päättää Verkkokauppaa koskevan tilin ilmoittamalla toiselle osapuolelle 30 päivää etukäteen kirjallisesti.

 1. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Näihin Verkkokaupan Yleisiin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Näistä Yleisistä Ehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.